ZOOBENTHOS OF THE METHANE SEEPS IN DEEPW ATER ZONE OF LAKE BAIKAL: DISTRIBUTION AND TROPHY

T.Ya. SITNIKOVA 1*, I.V. MEKHANIKOVA 1, T.V. NAUMOVA 1, S.I. KIYASHKO 2, T.I. ZEMSKAYA 1

3rd International Symposium of Benthological Society of Asia
Открыть статью