Тезисы


SEASONAL DYNAMICS OF PSAMMON IN BOLSHIYE KOTY BAY(SOUTHERN BAIKAL)

O.V. MEDVEJONKOVA*, O.A. TIMOSHKIN

3rd International Symposium of Benthological Society of Asia
Открыть статью

ZOOBENTHOS OF THE METHANE SEEPS IN DEEPW ATER ZONE OF LAKE BAIKAL: DISTRIBUTION AND TROPHY

T.Ya. SITNIKOVA 1*, I.V. MEKHANIKOVA 1, T.V. NAUMOVA 1, S.I. KIYASHKO 2, T.I. ZEMSKAYA 1

3rd International Symposium of Benthological Society of Asia
Открыть статью

ABRUPT CHANGES IN THE MACROZOOBENTHOS COMMUNITIES OF STONY LITTORAL IN LAKE BAIKAL UNDER MASS DEVELOPMENT OF SPIROGYRA GREEN FILAMENTOUS ALGAE

N.A. ROZHKOVA, O.A. TIMOSHKIN*, A.V. NEPOKRYTYKH, N.V. MAXIMOVA, N.A. BONDARENKO

3rd International Symposium of Benthological Society of Asia.
Открыть статью

ECOLOGICAL CRISIS IN THE COASTAL ZONE OF LAKE BAIKAL(EAST SIBERIA): SHORT DESCRIPTION AND REASONING

O.A. TIMOSHKIN

3rd International Symposium of Benthological Society of Asia.
Открыть статью

FEEDING OF MESENCHYTRAEUS BUNGEI MICHAELSEN - DOMINANT ENDEMIC ENCHYTRAEID (OLIGOCHAETA) IN LAKE BAIKAL SPLASH ZONE

Yu.M. ZVEREVA*, O.A. TIMOSHKIN

3rd International Symposium of Benthological Society of Asia.
Открыть статью